1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Verzamelen van gegevens op onze website


Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de exploitant in de wettelijke kennisgeving van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in de wettelijke kennisgeving vermelde adres als u verdere vragen hebt over het onderwerp gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analysetools en tools van derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en uw bezwaarmogelijkheden vindt u in het volgende privacybeleid.

 

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Bescherming van gegevens

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt. We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op deze website is:
Spohn & Burkhardt GmbH & Co KG
Algemeen directeur: Markus Seifert
Mauergasse 5
89143 Blaubeuren

Telefoon: +49 7344 171-0
E-mail: info@spobu.com

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Statutaire functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Kulitz & Twelmeier GmbH
De heer Lars Twelmeier
Magirus - Deutz - Straße 12
89077 Ulm

Telefoon: 0731 - 206 431 15
E-mail: info@kt-datenschutz.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al hebt gegeven op elk gewenst moment intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen.
De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 GDPR)

Als gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. e of f GDPR, heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit je bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (bezwaar op grond van Art. 21 (1) GDPR). Als uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet langer worden gebruikt voor direct marketing (bezwaar overeenkomstig Art. 21 para. 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan een derde te laten overdragen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering
Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website
Als u verplicht bent om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incassomachtiging) te sturen na het afsluiten van een contract tegen betaling, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking. Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Bij gecodeerde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie
U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk gewenst moment binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld als u verdere vragen hebt over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen
Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we over het algemeen tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig was/is, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te wissen.
Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of handhaving van rechtsvorderingen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken in plaats van het wissen ervan. Als u bezwaar hebt gemaakt in overeenstemming met Art. 21 para. 1 GDPR, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails
Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van onze plicht tot het verstrekken van een wettelijke kennisgeving voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

3. gegevensverzameling op onze website

Cookies
Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever
en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelmandfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 par. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres


Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - de serverlogbestanden moeten voor dit doel worden geregistreerd.

Contactformulier
Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De gegevens die u invult op het contactformulier worden daarom uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping. Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat aan uw verzoek is voldaan). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag
te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 par. 1 lit. b GDPR als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) en/of op onze legitieme belangen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen. De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website
U kunt zich registreren op onze website om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de hiervoor ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden ingevuld. Anders wijzen we de registratie af. In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke veranderingen, zullen we het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven, gebruiken om je op deze manier te informeren. De tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.
De gegevens die tijdens de registratie zijn verzameld, worden door ons bewaard zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de service of om de gebruiker te factureren. De verzamelde klantgegevens worden gewist na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor online shops, wederverkopers en verzending van goederen
Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. De grondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

4. analysetools en reclame

Google Analytics
Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel de website als de reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering
We hebben de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplugin
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld:

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking
We hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met Google en implementeren volledig de strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

Opslagperiode
Gegevens die door Google zijn opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details hierover zijn te vinden op de volgende link:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

5. betalingsproviders en wederverkopers

PayPal
Wij bieden betaling via PayPal aan op onze website. De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd). Als u kiest voor betaling via PayPal, worden de betalingsgegevens die u invoert doorgegeven aan PayPal. De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. a GDPR (toestemming) en art. 6 par. 1 lit. b GDPR (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van de gegevensverwerking in het verleden.

6. eigen diensten

Sollicitaties
Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de reikwijdte, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling
Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, enz. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG-nieuw onder Duits recht (initiëren van een arbeidsrelatie), Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (algemene contractinitiatie) en - als u toestemming heeft gegeven - Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie. Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG-nieuw en Art. 6 para. 1 lit. b GDPR ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn gegevens
Als we u geen baan kunnen aanbieden, u een baanaanbod afwijst, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt of ons verzoekt de gegevens te verwijderen, worden de door u verstrekte gegevens, inclusief eventuele resterende fysieke sollicitatiedocumenten, opgeslagen voor de duur van de sollicitatieprocedure. resterende fysieke sollicitatiedocumenten tot maximaal 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure (bewaartermijn) om in geval van tegenstrijdigheden de details van de sollicitatieprocedure te kunnen traceren (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).
U kunt bezwaar maken tegen deze opslag als u rechtmatige belangen hebt die zwaarder wegen dan onze belangen.
Nadat de bewaartermijn is verstreken, worden de gegevens verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze te bewaren of een andere wettelijke reden voor verdere opslag. Als het duidelijk is dat het nodig zal zijn om uw gegevens te bewaren nadat de bewaartermijn is verstreken (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), zullen de gegevens pas worden verwijderd als ze irrelevant zijn geworden. Andere wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

 

7 Gebruik van gegevens voor kredietcontroles

Bij aankopen op rekening of automatische incasso is het noodzakelijk om identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie te verkrijgen van gespecialiseerde dienstverleners (kredietagentschappen) om het contract te kunnen afsluiten in overeenstemming met Art. 22 para. 2 lit. a GDPR. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij het minimaliseren van betalingsachterstanden, die overheersen in de context van een belangenafweging. Voor dit doel geven wij uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole door aan de volgende onderneming(en)

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss

Er worden passende maatregelen genomen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te waarborgen. U hebt de mogelijkheid om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten door contact op te nemen met de hieronder beschreven contactoptie.