De informatie op onze websites is ontworpen en bedoeld voor gebruik op het grondgebied van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Ze wordt gebruikt in overeenstemming met de volgende bepalingen:

 

Algemeen

Op deze pagina's verstrekken wij verschillende informatie en gegevens (hierna: inhoud) die wij voortdurend controleren en bijwerken. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de informatie en gegevens waarop deze inhoud is gebaseerd in de tussentijd zijn gewijzigd. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard of garantie worden gegeven voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de aangeboden inhoud.

 

Aansprakelijkheid voor inhoud

We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het feit dat inhoud kan en mag worden geopend of gedownload van locaties buiten Duitsland. Als gebruikers toegang krijgen tot inhoud van buiten Duitsland, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het naleven van de relevante regels onder de respectievelijke nationale wetgeving. Toegang tot inhoud uit landen waar dit illegaal is, is niet toegestaan.

Als aanbieder van telemediadiensten zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 (1) TMG (Duitse telemediawet) en algemene wetgeving. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen inhoud van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van inhoud in overeenstemming met de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment dat we ons bewust worden van een specifieke inbreuk. Zodra we ons bewust worden van dergelijke inbreuken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar wordt verwezen via hyperlinks of soortgelijke verbindingen, aangezien wij geen invloed hebben op deze inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gekoppelde pagina's werden op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is zonder concrete aanwijzingen van een overtreding niet redelijk. Als we ons bewust worden van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Verbod op commercieel gebruik

Het gebruik en downloaden van de inhoud van onze website is alleen toegestaan voor niet-commerciële privédoeleinden. Reproductie en gebruik voor andere doeleinden is verboden en zal burgerlijk en strafrechtelijk worden vervolgd.

 

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten waarover wij beschikken - zoals het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door ons op onze website zijn gecreëerd - blijven uitsluitend bij ons. Reproductie en/of bewerking en/of verspreiding en/of elk (ander) gebruik van dergelijke objecten (bijv. afbeeldingen, grafieken, vormgeving, geluidsdocumenten, videosequenties, programma's en teksten) in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten in het bezit zijn van derden, is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende rechthebbende (bijv. auteur, fotograaf, programmeur of andere maker) vereist.

Voor zover de inhoud op onze website niet door ons is gemaakt, worden de intellectuele eigendomsrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis nemen van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij kennis nemen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Beëindiging van diensten

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om onze webpagina's zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen, de publicatie tijdelijk of definitief te staken of de URL te wijzigen.

 

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van onze verplichting tot het verstrekken van een wettelijk bericht voor het ongevraagd verzenden van reclame en informatiemateriaal. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

 

Diverse

Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze gebruiksvoorwaarden niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende rechtspositie, blijven de overige delen van de gebruiksvoorwaarden qua inhoud en geldigheid onaangetast. Op juridische geschillen in verband met het gebruik van onze telemediadiensten is het Duitse recht van toepassing (met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken), ook als de diensten op commerciële basis in een ander land binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden aangeboden of geleverd, tenzij de regels van het internationaal privaatrecht anders bepalen. De bevoegde rechtbank is Stuttgart.

Spobu GmbH & Co KG. Alle rechten voorbehouden.

Alle fotocredits zijn hier te vinden.